Parkinsonisme: en lidelse hvor man rammes med rystelammelse

Pacemaker: 1: elektrisk apparat til at opretholde regelmæssig hjerterytmen 2: pacemakerceller i hjertet som giver elektriske impulser til sammentrækning

Palliativ: lindrende middel, men ikke helbredende

Palpebral: vedrørende øjenlågene

Palpitation: hjertebanken

Pancreatitis: betændelse i bugspytkirtlen ofte med vævsødelæggelse

Pancytopeni: formindsket antal af alle typer blodlegemer

Panniculitis: betændelse i fedtvævet under huden

Papel: knude, lille og fast fortykkelse i hud eller slimhinder ragende noget frem over dennes niveau

Papillitis: betændelse i vorte fx papillitis mammae (=betændelse i brystvorten)

Papillær: vedrørende vorte(r) (papilloma)

Papilødem: optisk ødem, væskeansamling og derved øget tryk i øjet

Paracentes: åbning af trommehulen ved at prikke hul på trommehinden (i øret)

Paradoksal: (græsk: paradoxia = forundring over noget uventet) urimelighed

Paralysering: lammelse, specielt den fuldstændige lammelse i forhold til den lette (parese)

Parameter: måleobjekt, en størrelse hvoraf andre størrelser afhænger

Paranoia: forrykthed, sindssygdom med vrangforestillinger

Paraplegi: dobbeltsidig lammelse i halvdelen af kroppen fx i begge ben

Parasit: en organisme som lever af en anden

Parasympatomimetika: (lægemiddel) med effekt på det parasympatiske (opbyggende) nervesystem (fordøjelse, søvn, hjerte)

Parathyreoid: stammer fra biskjoldbruskkirtelen eller et biskjoldbruskkirtelpræparat

Parenkym: parenchyma, de egentlige, funktionelle elementer i et organ i modsætning til støttevævet (stromaet)

Parenteral: uden for fordøjelseskanalen, fx parentarale lægemidler som kan være injektioner, plastre, salver mm.

Parese: lettere lammelse i modsætning til fuldstændig lammelse (paralyse)

Parietal: hørende til siden

Paronychion: betændelse under og omkring negl

Parotitis: betændelse i ørespytkirtel, kan enten være primær, sekundær (i forbindelse med anden sygdom) eller tertiær (en specifik infektion)

Parturition: fødselsproces

Paræsthesi: ejendommelige, unormale fornemmelser (ikke nødvændigvis ubehagelige) på legemets overflade fx snurren og prikken

Patogen: sygdomsfremkaldende mikroorganisme

Patologisk: sygelig

Peakflow: Den maksimale strømningshastighed målt under en forceret udånding. Normalværdier ligger fra 200-600 l/min.

Pediculosis: den tilstand hvor et individ er lusebefængt

Pelveo: vedrørende bækken

Pemphigus: hudsygdom med dannelse af blærer

Penetration: gennemtrængning

Penicillinase: enzym som dannes af bakterie og som inaktiverer penicillins virkning

Peptisk: pepticus, angående fordøjelse ved hjælp af mavesaft eller specielt med maveenzymet pepsin

Perception: opfattelse, en del af bevidstheden

Perianal: ved endetarmsåbningen

Periarthritis: betændelse i vævet omkring et led

Pericarditis: hjertesækbetændelse

Peridural: omkring den yderste hjernerygmarvshinde

Perifer: ydre

Perinatal: i dagene omkring fødselstidspunktet

Perineal: angående mellemkødet (mellem endetarmsåbning og de ydre kønsdele)

Perioperativ: om tiden fra indlæggelse til udskrivning efter operation

Perioral: omkring munden

Periorbital: omkring øjenhulen

Peristaltik: tarmfunktion, bølgeformede fremadskridende sammentrækninger af de muskulære vægge i spiserør og tarmene som presser føden ned gennem fordøjelseskanalen

Peritonitis: bughindebetændelse

Perivaskulær: omkring kar

Perkutan: gennem huden, betegnelse bruges når man skaffer adgang gennem huden for undersøgelse eller ved behandling

Permeabilitet: gennemtrængelighed for fx lægemiddelstoffer

Perniciøs: skadelig, ødelæggende, bruge om en sygdom af ondartet karakter

Peroral: gennem munden fx peroral indtagning af lægemiddel

Persisterende: vedvarende

Perspiratio: sved, den væske der udskilles af svedkirtlerne

Perversion: Ordet kommer af latin perversio. udvikling hen mod unormalitet, især om seksuelle tilbøjeligheder der udvikles gennem opvækst

Pessar: præventionsmiddel (for undgåelse af graviditet) eller støtte mod nedsynkning af livmoderen

Petecchiae: punktformede blødninger i huden

Phlegmone: udbredt betændelse af huden og vævet under huden med tilbøjelighed til bylddannelse

Phlebitis: flebitis, betændelse i en blodåre (vene)

Pharyngitis: betændelse af svælget

PH: mål for opløsningers surhedsgrad, mål for hydrogenion koncentrationen i en væske

Piloarrektion: hårrejsning

Pityriasis: skælsyge, betegnelse for mange hudlidelser med klidformet afskalning

Placebo: blind- eller narretablet, bruges til at måle hvorledes en inaktiv tablet kan have en effekt (psykologisk) for objektivt at måle et lægemiddels effekt

Placenta: moderkage

Plasma expander: tilskud til blodet af tykke væsker under blødning

Plasmaprotein: blodvæskens proteinstoffer dvs. albumin, globulin og fibrinogen

Plasminogen: forstadium til plasmin (enzym der kan spalte størknet blod dvs. thromber og fibrin)

Pleuritis: betændelse i lungehinden

Plexus: fletværk af nerver eller blodkar fx solar plexus (nervesamling ved brystkassen)

Pneumonia: betændelsestilstand i lungevævet, foresaget af mikroorganismer eller andre inflamatoriske subjekter

Pneumopati: lungelidelse generelt

Poliomyelitis: børnelammelse der fx kan skyldes en virus (p. anterior acuta)

Polyarthritis: betændelse i flere led samtidigt

Polydipsi: sygelig tørst, øget trang til at drikke væske

Polymorf: med forskellige former fx polymorfe celler

Polyneuritis: betændelse af flere nerver

Polypeptid: aminosyrekæde (fx protein) dannet af mere end 50 aminosyrer

Polyterapi: behandling med flere medikamenter

Polyuria: unormal stor vandladning, øget urindannelse

Polyvalent: virksom i flere retninger, betegnelse bruges bl.a. om polyvalent antiserum der indeholder antistoffer mod mange forskellige antigener (fremmedlegmer der kan fremkalde inflamatoriske tilstande, allergi o.l.)

Population: befolkning, størrelse

Posterior: bagud, beliggende bagtil

Postklimakteriel: efter klimakteriet (overgangsalderen)

Postnatal: efter fødslen

Postoperativ: efter en operation

Postpartum: efter fødslen

Postprandial: efter et måltid

Posttraumatisk: traumatisk tilstand efter ulykkestilfælde

Postural: vedrørende (krops)holdningen

Potensering: synergisme, to stoffers gensidige forstærkende effekt på hinanden, når de er brugt sammen

Potentia: kraft, potens, evne

Potentiel: eventuel

Prekursor: forløber

Preputium: forhud, betegnelse bruges om både mandlige og kvindelige hudfolder omkring glans

Priapismus: vedvarende, ofte smertefuld rejsning (erektion), ofte uden seksuel opstemthed

Primær vaccination: fremkaldelse af resistens (modstandsdygtighed) over for en bestemt sygdom gennem vaccination

Procedure: fremgangsmåde

Proctitis: betændelse af endetarmsslimhinden

Profylakse: (sygdoms)forebyggelse

Prognose: udsigt med hensyn til en sygdoms forløb

Progressiv: tiltagende

Proksimal: proximalis, opad, opadgående

Prolaps: (latin: prolabi = glide frem) fremfald

Proliferation: formering, vækst

Proportional: forholdsmæssig

Proptosis: exophathalmus, fremfald øjet

Prostaglandin: biologisk aktive fedtsyreforbindelser, nogle virker fx livmodersammentrækkende, blodtrykssænkende eller har forbindelse med blodets evne til at størkne (koagulation)

Prostatismus: lettere symptomer ved begyndende forstørrelse af blærehalskirtlen

Prostatitis: betændelse i blærehalskirtlen pga. bakterier

Protease: proteinspaltende enzym

Protektive stoffer: hud- eller slimhindebeskyttende midler

Proteolyse: spaltning af proteiner

Proteolytisk: evne til spaltning af proteiner

Protese: prothesis, erstatning for manglende eller defekte legemsdele

Protozo: encellet dyr

Protrombin: stof i blodet, medhjælper størkningsprocessen (koagulationen)

Protrusion: (latin: protrudo = støder bort) bruges af tandlæger om fremstående tænder

Pruritisk: kløende

Præcipitation: udfældning

Præeklampsi: svangerskabsforgiftning (med to af følgende tre symptomer: forhøjet blodtryk, væskeansamlinger eller albumin (et proteinstof) i urinen)

Præklinisk: om tidlige stadium i sygdom før der kommer synlige tegn

Prækordial: angående hjerteregionen

Præliminær: foreløbig, indledende

Præmatur: for tidligt (født)

Præmedikation: medicinsk forbehandling af patient til bedøvelse

Præmenstruel: før menstruationen

Prænatal: før fødslen

Præoperativ: før en operation

Præsentation: fosterets placering i forhold til bækkenet og under fødsel

Præsynaptisk: den tilstødende signalgivende nerve ved overgangen for nerveimpulser mellem to nerveceller (synapse)

Pseudomembranacea: angående aflejringer af døde lag (sår)

Pseudotumor: nydannelse af svulstlignende væv

Psoriasis: arvelig hudsygdom med skældækkede blodfyldte pletter dækket af skæl, der findes mange varianter

Psykofarmaka: lægemiddel med særlig virkning på psykiske lidelser fx antidepressiva

Psykogen: af psykisk oprindelse, sjælelig betinget

Psykosomatisk: angående legemlige lidelser opstået på basis af psykiske lidelser

Ptosis: (græsk: ptosis = fald) nedsynkning af organ eller øjenlåg

Pubertet
: pubertas, kønsmodenhedens indtræden, perioden fra ungdommen til den kønsmodne alder

Puerperium: barsel, indtil 6-8 uger efter fødsel

Pulmonal: hørende til lungen

Pulsatio cordis: (lat.), hjertebanken

Pulsation: pulsudslag

Punktur: indstik med kanyle eller nåle

Purpura: (sygdom med) små, runde blodudtrædninger i huden

Purulent: pusholdig

Pyelitis
: betændelse i nyrebækkenet

Pyelonefritis: betændelse i nyre og nyrebækken forårsaget af bakterier

Pylorus: "maveporten", en muskel der styrer mavetømningen (overgangen mellem mavesækken og tolvfingertarmen)

Pyoderma: hudlidelse med pusdannelse i huden

Pyogen: fremkaldende betændelse med pusdannelse

Pyrexi: feber, forhøjet legemstemperatur

Pyrogen: feberfrembringende, fx bakterieprodukter der kan findes i injektionsvæsker

Pyrosis: Halsbrand, surt opstød med brændende og sviende fornemmelse i halsen