Abdomen: Bugen eller bughulen, maveregion der indeholder mange forskellige indvolde

Abdominal: tilhører bughulen eller som har sammenhæng med maveregionen

Abdominalia: mavesmerter

Aberrant: (latin: aberrare = forvilde sig) hvis noget er anderledes end normalt

ABGS: (forkortelse for arteriel blodgasstatus) blodprøveanalyse, der bl.a. viser indhold af ilt og kuldioxid og pH-værdi (surhedsgrad) i arterieblod.

Abiotrophia: svind af et organ eller en funktion pga. medfødt svaghed

Abnorm: unormal (latin: abnormis = afvigelse fra det normale)

Abortus: abort, svangerskabsafbrydelse inden udgangen af 28. uge.

Abrasio: afskrabning

Abrupt: brat, noget der sker pludseligt fx abrutio placentae ablata som er for tidlig placenta løsning

Absces: byld, pudsansamling et ikke normalt sted

Absence: kortvarigt tilfælde af fjernhed

Absorption: opsugning, optagelse af stoffer af organismen

Abstinens: afholdenhed fra fx alkohol eller narkotika

Acetabulum: hoftebenets ledskål

Aciditet: surhedsgraden

Acidose: syreforgiftning, hvor blodets pH er nedsat

Acne: bumser eller filipenser fx acne vulgaris

Acth: (Adreno Cortictrohic Hormone) overordnet hypofyse-hormon som regulerer binyrebarkens hormonproduktion

Adaptation: tilvænning, tilpasning

Addiction: afhængighed (latin: addicere = hengive sig til)

Addisons sygdom: hormonel lidelse, der skyldes kronisk nedsat funktion af binyrebarken.

Additionel: øget, øgning af noget

Additiv: tilsætningsstof eller sammenlægning af fx virkninger

Adenitis: betændelse i kirtel. Anvendes også om betændelse i lymfeknuder eller hævede lymfeknuder.

Adenoide vegetationer: "polypper". Abnorm vækst af lymfoidt væv i næsesvælget.

Adenom: godartet svulst fra kirtelvæv.

Adhæsion: sammenvoksning

Adipositas: fedme

Adolescens: ungt menneske, pubertet

Adrenalin: hormon fra binyremarven. Gør kroppen kampberedt, dvs. øger pulsen, udvider luftveje og pupiller samt tilfører ilt til musklerne. Dirigerer desuden blodet til livsvigtige organer.

Adrenerg: adrenalinvirkende fx adrenerge nerver som frigører adrenalin (hormon / neurotransmitter)

Adrenolytisk: som forhindrer adrenalindannelse (eller adrenerg-virkende stoffer)

Adstringerende: sammentrækkende

Adultus: voksen

Adækvat: tilstrækkelig eller rigtig

Aerob: tilstedeværelse af ilt

Aerofagi: luftslugning

Aerosol: partikel (fx lægemiddel) forstøvet med atmosfærisk luft, ilt eller luftblanding

Afasi: sproglige problemer, tab af evne til at opfatte og bruge ord

Afebril: feberfri, dvs. med en kropstemperatur på 36.5 – 37,5°C

Affinitet: stoffers tilbøjelighed til at reagere med hinanden eller lægemidlers evne til at virke på en receptor

Agalakti: manglende mælkeproduktion i brystkirtlerne

Agammaglobulinæmi: manglende forekomst af gammaglobulin (immunstof) i blodet

Agens: aktivt stof (middel)

Aggravation: forværring, overdrivelse

Aggregatus: sammenhobning

Agitation: ophidselse, uro, sindsbevægelse

Agnosi: problemer med at kæde sanseindtryk sammen

Agonist: fysiologisk aktivt stof som virker stimulerende på en receptor

Agranulocytose: mangel på hvide blodlegemer (granulocyter), som enten skyldes nedsat produktion eller øget destruktion af disse hvide blodlegemer

Akillesssene: lægmusklens sene ved hælbenets bagside.

Akinesi: ubevægelighed. Ses f.eks. ved Parkinsons sygdom.

Akkomodering: indstilling, at tilpasse

Akkumulation: ansamling, ophobning

Akne: bumser eller filipenser fx acne vulgaris

Akrocyanosis: blåfarvning af ydre dele af legemet (fx arme og ben ved kuldepåvirkning)

Aksil: armhule

Albumin: æggehvidestof, proteinstof som findes i blodet, medvirker til transport af mange stoffer

Albuminuri: æggehvidestof i urinen.

Alimentær: Vedr. ernæring, stammende fra føden

Alimentær smitte: smitte igennem fødevarer

Alkalisk: basisk, dvs. pH-værdi over 7

Alkaloid: nitrogenholdige organiske stoffer, fx lægemidler som virker basisk

Alkalose: el. baseosis er baseforgiftning, en tilstand hvor blodets pH er forøget

Allergen: allergifremkaldende stof

Allergi: overfølsomhed

Alopecia: skaldethed, manglende hårvækst

Alveole: 1. lungeblære, hvor udveksling af ilt og kuldioxid finder sted 2. fordybning i kæben, hvor tanden sidder

Alveolitis: betændelse i tandfordybning eller i lungealveoler

Amblyopi: svagsynethed, synsnedsættelse

Amenorrhoea: manglende menstruation, fx a. secundaria som er manglende menstruation i mere end et halvt år

Amin: organisk base indeholdende kvælstof

Aminosyre: organisk syre, som indeholder en aminogruppe, proteinernes byggesten

Amnesi: hukommelsestab

Amnion: fosterhinde

Ampulla recti: den nederste del af endetarmen

Amputation: bortskæring af lem

Anaerob: uden tilstedværelse af ilt

Anaerobe bakterier: bakterier, der lever uden ilt, f.eks. tetanusbacille

Anafylaktisk: middel som giver en overfølsomhedsreaktion fx i form af allergi

Anafylaktisk shock: kredsløbsshock pga. allergisk reaktion, oftest pga. indgift af medicin, f.eks. penicillin.

Analeptika: stof eller middel som har kraftig stimulerende effekt på central nerve systemet (CNS) uden væstentlige virkninger på andre organer

Analgesi: følelsesløshed

Analgetika: smertestillende medicin

Analog: tilsvarende

Anamnese: sygehistorie fra den sygeramte eller dennes omgivelser, dvs. også subjektive vurderinger af symptomer og iagttagelser omkring sygdommen

Anastomosis: åben forbindelse mellem hulorganer, fx åbningen i blodkar eller tarme

Anatomi: læren om kroppens opbygning

Androgen: de mandlige kønshormoner

Anergi: mangel på evne til at reagere over for antistoffer, ses som følge af immundefekt

Aneurisme: pulsåreudvidelse

Angiitis: betændelse i blodkar eller lymfekar

Angina pectoris: brystkrampe, hjertekrampe, anfald og smerte i hjerteregionen og af og til med udstråling til venstre arm. Skyldes typisk åreforkalkning og dermed nedsat ilttilførsel til hjertemusklen.

Angioneurotisk: angående forstyrrelse i karspændingen, medfører spasper eller lammelse

Anhydrær: med vandmangel

Anionisk: negativt ladet

Anisokoria: forskellig størrelse af de to pupiller

Anomali: mindre misdannelse, afvigelse eller abnormalitet

Anosmi: manglende lugtesans

Anosognosi: manglende sygdomserkendelse

Anoxia: mangelfuld ilttilførsel til væv

Antacida: syreneutraliserende middel

Antagonist: fysiologisk aktivt stof som virker hæmmende eller blokerende på en receptor

Antebrachium: underarm

Anterior: forrest (af to), beliggende fortil, forudgående

Anterograd: fremadrettet

Anthrax: miltbrand, en oftest akut infektionssygdom hos mennesker og dyr (foresaget af bakterien Bacillus anthracis)

Antiarrhythmika: lægemiddel som normaliserer hjertets rytmiske sammentrækninger

Antiastmatika: lægemiddel, til behandling af astmaanfald

Antibakteriel
: bakteriedræbende middel

Antibiogram: måling af mikroorganismers følsomhed over for udvalgte antibiotika (stof som dræber/hæmmer mikroorganismer)

Antibioterapi: behandling med antibiotika (stof som dræber/hæmmer mikroorganismer)

Antibiotika: stof som dræber eller hæmmer mikroorganismer (bakterier)

Anticholinergika: stof der nedsætter eller ophæver transmissionen i det parasympatiske nervesystem

Anticonvulsiva: krampestillende lægemiddel

Antidepressiva: lægemiddel som bruges til behandling af depression

Antidiabetika: lægemiddel til behandling af diabetes

Antidiuretisk: som hæmmer udskillelse af urin

Antidotum: modgift

Antiemetika: lægemiddel som modvirker kvalme og opkastning

Antiepileptika: lægemiddel med virkning over for epileptiske symptomer

Antiexsudativ: som hæmmer væskeudskillelse

Antifibrinolytisk: som hæmmer opløsning af fibrin (stof, som hjælper til blodets koagulation)

Antiflogistika: betændelseshæmmende middel

Antifungal: svampedræbende

Antigen: stof som forårsager dannelse af et antistof

Antihistamin: stof som hæmmer histamins (karstimulerende stof) virkning, anvendens ved allergiske lidelser og transportsyge

Antihypertensiva: blodtryksnedsættende lægemiddel

Antiinfektiøs: som modvirker infektion

Antiinflammatorisk: betændelseshæmmende

Antikoagulantia: stof som virker antikoagulerende, dvs. ophæver blodets evne til at stivne

Antikonception: prævention, midler, måder eller metoder til at forhindre befrugtning

Antimikrobial: som hæmmer eller dræber mikroorganismer

Antimitosisk: som forhindrer celledeling, fx til hæmning af svulster

Antimycotika: stof som hæmmer eller dræber svampe

Antineoplastisk: tumorhæmmende

Antioxidant: stof som hæmmer oksidationen (forrådnelsesprocesen)

Antiproliferativ: væksthæmmende

Antipruritiv: kløestillende

Antipyretika: feberstillende middel

Antiseptika: stof som dræber eller hæmmer bakterier

Antispasmodika: krampestillende middel

Antitoksin: antistof mod toxin, organismens modgift

Antitrombin: betegnelse for stoffer i blodet, som inaktiverer eller hæmmer trombin

Antitumor: som forhindrer svulstdannelse

Antitussiv: hostestillende middel

Antiviral: virusdræbende

Antiøstrogen: som hæmmer østrogenernes aktivitet

Anuri: ophørt urinproduktion

Anæmi: (græsk: anaimia = blodløshed) blodmangel

Anæstesi: bedøvelse

Anæstetika: bedøvelsesmiddel som fremkalder anæstesi

Aorta: legemspulsåren

Apatisk: sløv

Apex: spids

Aplasi: meget mangelfuld udvikling af væv eller organer

Apnø: åndedrætsstandsning, pga. nedsat funktion af respirationscentret

Apopleksi: apoplexia cerebri (kaldes også slagtilfælde, hjerneblødning, blodprop i hjernen) neurologisk lidelse, der skyldes blodprop (trombe, emboli)  eller blødning (hæmoragi) i hjernen.

Appendectomia: fjernelse af blindtarm

Appendicit: blindtarmsbetændelse, betændelse i blindtarmens vedhæng. Symptomer: mavesmerter, kvalme, opkastning, feber, event. stop for afføring.

Applikation: påsmørelse, anvendelse

Apraksi: problemer med at udføre praktiske handlinger

Aromatisk:  behagelig lugt el. smag

Arterie: pulsåre, transporterer iltet blod fra hjertet

Arteriographia: røntgenbillede af pulsåre (arterier)

Arteriole: små arterier (pulsårer)

Arteriosklerose: åreforkalkning (åreforsnævning)

Arteriovenøs: mellem en arterie og en vene

Arthralgi: ledsmerter

Arthritis: ledbetændelse

Arthritis rheumatica: leddegigt

Arthritis urica: ægte gigt, urinsyregigt

Arthropatia: ledlidelse

Arthrosis: slidgigt

Articulatio: led

Artificiel: kunstig

Artikulær: hørende til leddene

Arytmi: forstyrrelse i hjertets rytme

Ascites: bugvattersot, væskeansamling i bughulen

Aseptik: rengørelse for bakterier

Aspiration: 1. indånding/indsugning af væske eller faste stoffer i luftvejene 2. udtømning af væske fra kroppens hulrum

Asteni: almindelig svækkelse, kraftesløshed, træthed

Astma: anfaldsvis åndenød

Asystoli: mangelfuld eller ingen sammentrækning af hjertet (hjertestop)

Ataksi: manglende koordinering af bevægelse

Atetose: ufrivillig bevægelse af hænder og fødder

Atheromatosis: fedtaflejring i karvæggen

Atoksisk: ugiftig

Atoni: (muskel)slaphed

Atopisk: allergisk

Atrie: om hjerteforkamrene

Atrio-ventrikulær: mellem for- og hjertekammer

Atrium: hjertets forkammer

Atrofi: formindskelse eller svind af et organ, der har været fuldt udviklet

Attak: anfald. Anvendes f.eks. i forbindelse med anfald af dissemineret sklerose.

Aura: 1) forløber til (fx epileptisk) anfald eller energiudstålingen/energifeltet i og omkring mennesket 2) om øret

Auriculær: om øremuslingen, del af det indre øre

Auris: øre

Auskultation: undersøgelsesmetode, aflytning af organer for at oplyse sig om patientens tilstand 

Autoimmun: om allergiske reaktioner over for organismens egne celleproteiner

Autonom: selvstyrende

Avitaminose: sygdom, der skyldes mangel på et vitamin i organismen

Azoospermia: mangel på sædceller

Azotæmi: forøget indhold af nitrogenholdige stoffer i blodet

Desktop Site