Forkortelser

a.=arteria, arterie, pulsåre
aa.=arteriae, arterier, pulsårer
adj.=adjektiv, tillægsord
a.m.=ad modum, ifølge
ang.=angående
art.=articulatio, led
bl.a.=blandt andet
BT=blodtryk
dim.=diminutiv
dvs.=det vil sige
dxt.=dexter, højre
egt.=egentlig
EKG=elektrokardiogram
el.=eller
el.lign.=eller lignende
eng.=engelsk
etc.=et cetera, og de øvrige
evt.=eventuelt
fx=for eksempel
fr.=fransk
gen.=genitiv, ejefald
gl.=glandula, kirtel
gll.=glandulae, kirtler
gr.=græsk
hhv.=henholdsvis
if.=ifølge
i.m.=intramuskulær(t), i en muskel
inkl.=inklusive
inf.=inferior, nedre, lavere
i.v.=intravenøs(t), i en vene
jf.=jævnfør
komp.=komparativ
lat.=latin
lat.=lateral(t), mod siden
lig.=ligamentum, ledbånd
ligg.=ligamenta, ledbånd (pl.)
m.=musculus, muskel
med.=medial(t), mod midten
m.fl.=med flere
mht.=med hensyn til
mia.=milliard(er)
min.=minutter
mio.=million(er)
mm.=musculi, muskler
m.m.=med mere
mv.=medvidere
n.=nervus, nerve
nn.=nervi, nerver
o.a.=og andet, og andre
o.fl.=og flere
o.l.=og lignende
osv.=og så videre
pga.=på grund af
pl.=pluralis, flertal
præp.=præposition, forholdsord
pt.=patient(en)
p.t.=for tiden (pro tempore)
pt.s=patientens
ptt.=patienter(ne)
red.=redigeret af
s.=eller (sive), mellem to lige-værdige navne: fx gaster s. ventriculus, mavesæk)
s.c.=subkutan(t), i subcutis
sek.=sekunder
sin.=sinister, venstre
sing.=singularis, éntal
sml.=sammenlign
subst.=substantiv, navneord
sup.=superior, øvre, højere
superl.=superlativ
sv.t.=svarende til
syn.=synonym for, synonymt med
T.A.=Terminologia Anatomica
udg.=udgave
v.=vena, vene, blodåre
vb.=verbum, udsagnsord
vedr.=vedrørende
vha.=ved hjælp af
vv.=venae, vener, blodårer
®=registreret varemærke
(bl.a. formedicin)
-=markerer trykket i ordet
Klinisk-kemiske analyser:
a=arterielt
B=blod
ery=erytrocyt (rødt blodlegeme)
P=plasma
S=serum
Sp=spinalvæske
stofk.=stofkoncentration
stofm.=stofmængde
U=urin
v=venøst
vol.=volumen

*ved begyndelsen af et ord betyder en henvisning til et relevant stikord el. et emne, som er nødvendig for forståelse af opslagsordet; * betyder altså: se også, el. evt. se før du går videre.

Andre specifikke forkortelser fremgår af teksten.